Wskazania

Wskazania do protonoterpii opracowane we współpracy z zagranicznymi ośrodkami w ramach grupy IPACS (Italy, Poland, Austria, Czech Republic, Sweden)
Dotyczy terapii nierefundowanych przez NFZ u dorosłych pacjentów

 

 1. Guzy wewnątrzczaszkowe
 • glejaki WHO I-IV i inne typy histopatologiczne guzów mózgu, zwłaszcza guzy ograniczone do jednej półkuli z obwodową lokalizacją stwarzającą większą szansę na ochronę przeciwstronnego lub obu hipokampów
 • oponiaki (szczególnie rozległe zmiany okolicy podstawy czaszki lub sierpu, sąsiadujące z drogami wzrokowymi)
 • guzy wymagające napromienienia całej osi mózgowo-rdzeniowej
 • nieoperacyjne lub nawrotowe guzy, takie jak: czaszkogardlak, nerwiak nerwu VIII lub guzy przysadki
 • powtórna radioterapia

 

 1. Nowotwory okolicy okołordzeniowej
 • guzy wewnątrzkanałowe (oponiaki, nerwiaki)

 

 1. Nowotwory regionu głowy i szyi
 • rak nosogardła (szerzenie wewnątrzczaszkowe, naciek oczodołu, naciek struktur podstawy czaszki, boost)
 • rak jamy ustnej i gardła środkowego (zmiany zlateralizowane)
 • nowotwory zatok przynosowych wymagające zastosowania radioterapii niezależnie od utkania histopatologicznego (zwłaszcza z naciekaniem oczodołu i struktur podstawy czaszki, szerzeniem wewnątrzczaszkowym, naciekaniem okołonerwowym)
 • rak gruczołów ślinowych (rak gruczołowo-torbielowaty, zmiany zlateralizowane)
 • nowotwory skóry w regionie głowy i szyi (rozległe naciekanie, szerzenie okołonerwowe)
 • powtórna radioterapia

 

 1. Rak płuca
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na narządy krytyczne (OARs) w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami np. duże obustronne masy w śródpiersiu
 • guzy śródpiersia przylegające do serca, rdzenia kręgowego, przełyku
 • powtórna radioterapia
 • stereotaktyczna radioterapia guzów centralnych
 • mesothelioma opłucnej przy raku płuca

 

 1. Nowotwory piersi
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na OARs w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami
 • u chorych na raka piersi lewej, konieczność ograniczenia dawki w sercu do 0,5-1 GyRBE
 • niekorzystna anatomia topograficzna serca, np. przyleganie na dużym obszarze przednią powierzchnią do ściany klatki piersiowej
 • brak lub niewystarczający zysk dozymetryczny, pomimo planowania z wstrzymaniem oddechu
 • guzy przyśrodkowych kwadrantów piersi
 • konieczność napromieniania węzłów piersiowych wewnętrznych
 • „beczkowaty” kształt klatki piersiowej (ograniczenie objętości napromienionej tkanki płucnej oraz przeciwstronnej piersi)
 • młody wiek

 

 1. Rak przełyku
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na OARs w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami
 • eskalacja dawki w nieoperacyjnych guzach górnej części przełyku
 • młody wiek
 • powtórna radioterapia

 

 1. Guzy pierwotne wątroby
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na OARs w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami
 • rak wątrobowokomórkowy, rak dróg żółciowych — często duże rozmiary guza uniemożliwiające przeprowadzenie radioterapii wiązką fotonową
 • krytyczne znaczenie ma utrzymanie jak najniższej średniej dawki w obszarze zdrowej tkanki wątroby, celem prewencji RILD (śmiertelność 70%)

 

 1. Rak trzustki
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na OARs w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami
 • guzy nieresekcyjne
 • guzy granicznie resekcyjne (poprzez eskalację dawki możliwość zwiększenia resekcyjności zmiany bez zwiększenia ryzyka powikłań popromiennych)
 • powtórna radioterapia

 

 1. Nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na OARs w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami
 • nieresekcyjny rak odbytnicy – możliwość eskalacji dawki
 • powtórna radioterapia – miejscowy nawrót lub wtórny nowotwór w obszarze już napromienianym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie
 • radykalna radiochemioterapia w raku odbytu (zmniejszenie ryzyka biegunki, toksyczności hematologicznej)

 

 1. Nowotwory ginekologiczne
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na OARs w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami
 • rozległe pola napromieniania (węzły pachwinowe, węzły okołoaortalne)
 • jednoczasowe kojarzenie z chemioterapią (poprawa tolerancji leczenia systemowego przez ograniczenie objętości napromienianego szpiku kostnego)
 • eskalacja dawki (zaawansowane zmiany)
 • powtórna radioterapia

 

 1. Rak prostaty
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na OARs w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami
 • grupa wysokiego ryzyka (konieczność objęcia węzłów chłonnych — ograniczenie objętości napromienianych jelit)
 • zajęte regionalne węzły chłonne
 • możliwość eskalacji dawki w prostacie lub zajętych węzłach chłonnych
 • powtórna radioterapia

 

 1. Chłoniaki śródpiersia
 • chorzy kwalifikowani do leczenia radykalnego, ale niespełniający kryteriów dawek tolerancji na OARs w planowaniu innymi wysokospecjalistycznymi technikami
 • ograniczenie dawki w sercu zmniejszające ryzyko późnej kardiotoksyczności, zwłaszcza u chorych w młodym wieku.