Szczepienia przeciwko COVID-19 – Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Radomskim Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca ’76
z siedzibą w Radomiu

w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92,  00-033 Warszawa, wpisane do krajowego rejestru 0000269438 NIP: 5252382245, REGON: 140794224;

 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: administrator@gammaknife.pl, telefonicznie pod numerem 22 126 10 88lub pisemnie na adres siedziby administratora danych wskazany powyżej

 

W Klinikach Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres mailowy: iodo@onkologiaradom.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych wskazany powyżej.
Należy pamiętać iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 pkt.1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy).

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczenia ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej.

 

Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Centrum e-Zdrowie, Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w związku z obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem  wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Dane mogą zostać przekazane również innym podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 164).

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • sprostowania swoich danychkorzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
  • usunięcia swoich danych – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • wniesienia sprzeciwukorzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem, a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Dane pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Translate »
Skip to content