Kliniczny Oddział Radioterapii

Kierownik

dr hab. n. med. Joanna Jońska – Gmyrek

Specjalista Radioterapii Onkologicznej, Specjalista Onkologii Klinicznej

Wieloletni asystent Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, następnie Zakładu Teleradioterapii i Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Były kierownik Oddziału Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów ginekologicznych, układu moczowego, jądra i piersi. Specjalista w zakresie brachyterapii nowotworów narządów płciowych kobiecych.

 

mgr Danuta Kukawka

Pielęgniarka Koordynująca

Zespół lekarski

Dr n. med. Andrzej Radkowski

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista w napromienianiu nowotworów wszystkich lokalizacji ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, układu pokarmowego i gruczołu krokowego. Odbywał staże w ośrodkach onkologicznych w Leiden (Holandia), Aarhus (Dania), Manchester (Wielka Brytania), Malmo (Szwecja), Houston (USA). W Polsce organizował lub współorganizował nowe ośrodki radioterapii w Katowicach, Olsztynie, Tarnowie i Otwocku (Affidea). W latach 2017 – 31.03.2020 kierownik Oddziału i Zakładu Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii. Posiada długoletnie doświadczenie we wdrażaniu najnowszych technik radioterapii i leczenia skojarzonego, w tym hipertermii i protonoterapii. Jest członkiem międzynarodowych organizacji ASTRO i ESTRO.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Konsultant ds. radioterapii w Radomskim Centrum Onkologii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Przez ponad 20 lat pracownik naukowy Warszawskiego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii), gdzie uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych. Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Stypendysta Rządu Francuskiego. Odbył wielomiesięczne staże w referencyjnych ośrodkach akademickich w Paryżu, Montpellier i Awinionie. Przez ponad 10 lat zajmował się brachyterapią nowotworów. Od 2003 roku pracownik naukowy Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – kierownik Zakładu Radioterapii. Od 2004 roku kierownik Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W 2007 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Promotor w ponad 20 przewodach doktorskich. Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii oraz Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk w kilku kadencjach. Główne obszary zainteresowania obejmują wielospecjalistyczne leczenie skojarzone w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego, w raku gruczołu krokowego i w raku płuca. Autor ogólnopolskich rekomendacji w zakresie diagnostyki i leczenia w powyższych lokalizacjach narządowych. Współautor ponad 150 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych i ponad 100 doniesień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Organizator ogólnopolskich konferencji i warsztatów szkoleniowych. Koordynator krajowy i główny badacz w ponad 30 badaniach klinicznych I-III fazy z udziałem radioterapii, chemioterapii i immunoterapii.

lek. Jacek Ciupis

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

Asystent Kliniki Nowotworów Jamy Brzusznej oraz Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie. Specjalizuje się w kwalifikacji do leczenia oraz w leczeniu nowotworów we wszystkich lokalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, raka piersi, nowotworów przewodu pokarmowego, oraz raka prostaty.
Współpracuje z ośrodkiem Centrum Gamma Knife w Warszawie uczestnicząc w leczeniu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu, głowy i szyi z wykorzystaniem małoinwazyjnych technik neuroradiochirurgicznych.

lek. Łukasz Graczyk

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

Asystent Oddziału Radioterapii i Onkologii Ogólnej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, płuc, ośrodkowego układu nerwowego, przewodu pokarmowego i stercza. Współpracuje z Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi m.in. w badaniu „Poszukiwanie biomarkerów kardiotoksyczności u pacjentek poddanych radioterapii w przebiegu raka piersi”. W trakcie doktoratu – promotor prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth.

dr n. med. Emilia Jesień – Lewandowicz

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

Wieloletnia asystentka Zakładu Radioterapii Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi oraz członkini zespołu Breast Cancer Unit w tym ośrodku, wieloletnia nauczycielka akademicka i asystentka Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalistka w napromienianiu nowotworów wszystkich lokalizacji ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, stercza, ośrodkowego układu nerwowego, układu pokarmowego oraz płuc.

lek. Robert Matys

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, płuc, ośrodkowego układu nerwowego, przewodu pokarmowego i stercza. Specjalizuje się w brachyterapii nowotworów: płuca, przełyku, piersi, regionu głowy i szyi, stercza, prącia, kobiecych nowotworów ginekologicznych. Były asystent w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  w Czerwonej Górze. Wieloletni asystent i zastępca Kierownika Działu Brachyterapii i Hipertermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Od 2016 roku w Zakładzie Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii.

dr n. med. Robert Bibik

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

Asystent w Zakładzie Teleradioterapii – Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi od 2017 oraz w Zakładzie i Oddziale Radioterapii – Radomskiego Centrum Onkologii. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów głowy i szyi. Współpraca naukowa z Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – m. in. w badaniu “Profil mikroRNA w raku gardła środkowego i jego użyteczność w monitorowaniu powikłań radioterapii”.

 

Zakład Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii wykorzystuje najnowsze metody leczenia napromienianiem z użyciem źródeł zewnętrznych (teleterapii), jak i brachyterapii. Zakład działa w połączeniu z Oddziałem i Pracownią Brachyterapii.

Obecnie istnieje możliwość hospitalizacji do 45 chorych w Oddziale, ale pacjenci mogą korzystać również z Hotelu Arka położonego w centrum miasta, w którym pobyt jest dla chorych bezpłatny. Pacjenci samodzielni korzystają z leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Leczenie napromienianem rozpoczynamy bez najmniejszej zwłoki, po wykonaniu koniecznych badań i przygotowaniu planu leczenia.

W Zakładzie i Oddziale Radioterapii RCO zatrudnieni są specjaliści radioterapii onkologicznej, którzy także przyjmują pacjentów w Poradni Onkologicznej według ustalonego grafiku.

W trakcie leczenia pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychoonkologa, rehahilitację, skuteczne leczenie p/bólowe, żywienie przez i pozajeltowe, konsultacje specjalistów laryngologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii i psychiatrii.

 

Teleterapia

Chorzy leczeni w Zakładzie są napromieniani przy zastosowaniu trójwymiarowych wysokospecjalistycznych technik konformalnych obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualne modyfikowanie ich kształtu oraz modulację intensywności dawki. Zakład posiada 3 przyspieszacze liniowe firmy Electa. Wszystkie aparaty terapeutyczne wyposażone są w systemy radioterapii sterowanej obrazem, zapewniające bezpieczeństwo realizacji i odtwarzalności planu leczenia. System bramkowania oddechowego (ABC – Active Breath Control) pozwala na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniania w lokalizacjach cechujących się znaczną ruchomością oddechową.

 

Stosujemy najbardziej zaawansowane metody napromieniania z pól zewnętrznych:

 • Trójwymiarowa radioterapia konformalna (3DCRT)
 • Radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT)
 • Radioterapia monitorowana obrazowo (IGRT)
 • Radioterapia wielołukowa (VMAT)
 • Radioterapia z opcją bramkowania oddechowego (GATING)
 • Śródczaszkowa i pozaczaszkowa radioterapia stereotaktyczna (SRS i SBRT)

 

Brachyterapia

Brachyterapia to również leczenie promieniami, ale kontaktowe, polegające na umieszczaniu źródeł promieniowania bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, wewnątrzprzewodowa). Taka metoda leczenia promieniami pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym chorobowo obszarze przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych.

Brachyterapia jest leczeniem miejscowym. Może być stosowana tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych jako jedyna metoda terapii, a najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią.

 

W Pracowni Brachyterapii leczenie stosowane jest w następujących wskazaniach klinicznych:

 • nowotwory narządów rodnych (szyjka, trzon, pochwa, srom)
 • nowotwory piersi
 • nowotwory prostaty
 • nowotwory regionu głowy i szyi
 • nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, wpust, drogi żółciowe, trzustka, odbyt)
 • nowotwory dróg oddechowych (tchawica, oskrzela, płuca)
 • nowotwory tkanek miękkich, przestrzeni zaotrzewnowej (mięsaki)
 • nowotwory cewki moczowej
 • keloidy (bliznowce – nieonkologiczne).

 

Stosujemy następujące techniki brachyterapii:

 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia powierzchniowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)

 

Teleterapia chorób nienowotworowych

Teleterapia to także bezpieczna metoda leczenia chorób nienowotworowych.

W wielu przypadkach zastosowanie radioterapii może uchronić pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym i znacznie ograniczyć zażywanie leków przeciwbólowych.

 

W Pracowni Brachyterapii i Zakładzie Radioterapii, napromienianie  stosowane jest w następujących wskazaniach klinicznych:

 • nowotwory ginekologiczne (rak szyjki, trzonu macicy, pochwy, sromu, jajnika)
 • nowotwory piersi
 • nowotwory urologiczne ( rak stercza, pęcherza moczowego, prącia  i inne z zakresu urologii onkologicznej)
 • nowotwory regionu głowy i szyi
 • nowotwory przewodu pokarmowego (rak przełyku, wpustu żołądka, dróg żółciowych, trzustki, jelita grubego – rak kanału odbytu i odbytnicy)
 • nowotwory dróg oddechowych (rak tchawicy, oskrzela, płuca, opłucnej)
 • nowotwory tkanek miękkich i  przestrzeni zaotrzewnowej (mięsaki)
 • keloidy (bliznowce – nieonkologiczne)
 • bolesne ostrogi piętowe
 • zwyrodnienia stawów kolanowych, biodrowych, dłoni i palców
 • zespoły bolesnego barku i łokcia
 • bolesne zapalenia kaletki krętarzowej
 • bolesne zapalenia powięzi piętowej
 • przykurcz Dupuytrena i kostnienia pozakostne
 • choroba Ledderhose’a
 • choroba Peyroniego
 • oponiaki, nerwiaki, gruczolaki
 • kostnienie pozastawowe
 • wytrzeszcz złośliwy w przebiegu choroby Graves-Basedowa
 • naczyniaki i nerwiaki np. nerwu słuchowego

Diagnostyka i leczenie nowotworów w Radomskim Centrum Onkologii jest realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Translate »
Skip to content