Odpłatność za kserokopię dokumentacji medycznej

Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest na wniosek pacjenta bez zbędnej zwłoki.

 

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 

 • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego
 • poprzez wydanie kserokopii
 • poprzez wydanie wyciągu
 • poprzez wydanie odpisu
 • wydanie oryginału – z zastrzeżeniem zwrotu (tylko na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych lub gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta)
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • na elektronicznym nośniku danych

 

Formularz wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-medycznej

Upoważnienie do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej

 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

 

 • kserokopia jednej strony dokumentacji medycznej – 0,50 zł
 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 14,25 zł
 • sporządzenie kserokopii wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,85 zł
 • jedna strona dokumentacji medycznej przesłanej elektronicznie – 0,50 zł
 • przesyłka pocztowa dokumentacji medycznej – 15,00 zł.

 

Zasady odpłatności:
Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne. Za każde kolejne udostępnienie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej DiLO (diagnostyki i leczenia onkologicznego) nie pobiera się opłat za przygotowanie do udostępnienia.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 01.03.2024 r. – 31.05.2024 r.
1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kopii wyciąg, odpis lub kopia na elektrycznym nośniku danych
Maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia Maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia Maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
IV kwartał 2023 r. – 7 540,36 zł 15,08 zł 0,53 zł 3,02 zł

Podstawa prawna: *Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2023.0.1545).

Translate »
Skip to content