Badania kliniczne

W Radomskim Centrum Onkologii pacjenci mogą wziąć udział w badaniach klinicznych. Umożliwiają one pacjentom z chorobami nowotworowymi przystąpienie do wysokospecjalistycznych, niestandardowych i darmowych terapii. Dzięki udziałowi w badaniach klinicznych pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych leków.

 

  • Badanie Mylan- 14020-3001/ Mylan

„Wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane, równoległe badanie grupowe w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa MYL-1402O w porównaniu z Avastin, w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV.”

 

  • Badanie CT- P 16 3.1/ Celtrion

„Randomizowane, prowadzone metoda podwójnie slepej próby w grupach równoległych, kontrolowane substancję aktywna badanie fazy 3 , mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu C- P16 oraz zatwierdzonego przez UE leku Avastin jako leczenia pierwszej linii przrzutowego lub nawrotowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca”

 

  • Badanie NILE D933SC0001/ Astra Zeneca

„Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu   z chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym.”

 

  • Badanie Capitello D3614C00001/ Astra Zeneca

„Badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia dla pacjentów z histologicznie potwierdzonym, miejscowo zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi.”

 

  • Badanie Calla D9100C0000/ Astra Zeneca

„Globalne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, majace na celu okreslenie skuteczności i bezpieczeństwa stoswoaniu durwalumabu w skojarzeniu z chemioradioterapią oraz po chemioradioterapii w porównaniu z samą chemioradioterapią u pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy”

 

  • EFC15858/ Sanofi Aventis

„Randomizowane, otwarte badanie kliniczne 3 fazy, oceniające leczenie SAR408701 w porównaniu z Docetakselem u uprzednio leczonych  pacjentów z niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją CEACAM5”

 

  • MGAH22-04 SOPHIAMGAH22-04 SOPHIA / MarcroGenis (rekrutacja zakończona)

„Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją oceniające zastosowanie margetuksimabu lub trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią w leczeniu przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi u chorych wymagających leczenia systemowego, u których uprzednio stosowano terapią anty-HER2”.

 

  • D933RC00001 NIAGARA / Astra Zeneca (rekrutacja zakończona)

„Badanie kliniczne fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia neoadjuwantowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającym mięśniówkę”.

 

  • ICON Tanvex (rekrutacja zakończona)

„Randomizowanie, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, badanie fazy III oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność preparatu TX05 w porównaniu z preparatem Herceptin u pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania „

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie