Realizowane

“Badanie fazy II dotyczące stosowania enkorafenibu i cetuksymabu w skojarzeniu z pembrolizumabem jako leczenia pierwszego rzutu u uczestników z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E I MSI-H/dMMR.”

 

“Badanie kliniczne fazy 3, wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, w celu porównania zastosowania bemarituzmabu w połączeniu z chemioterapią lub zastosowania placebo w połączeniu chemioterapią u pacjentów z wcześniej nieleczonym, zaawansowanym rakiem żołądka bądź połączenia żołądkowo-przełykowego z nadekspresją FGFR2b (FORTITUDE-101)”

 

“Randomizowane badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z belzutifanem (MK-6482) i lenwatynibem (MK-7902), lub MK-1308A w skojarzeniu z lenwatynibem, w porównaniu z połączeniem pembrolizumabu i lenwatynibu, jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC).”

 

“Randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa dodania Apalutamidu do radioterapii i agonisty LHRH u pacjentów z wysokiego ryzyka hormonowrażliwym rakiem prostaty z dodatnim wynikiem badania PSMA-PET, z fazą obserwacji pacjentów z ujemnym wynikiem badania PSMA-PET.”

 

“Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT w porównaniu z placebo w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT u pacjentów z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC).” (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

 

“Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu z chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym.” (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

 

“Badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia dla pacjentów z histologicznie potwierdzonym, miejscowo zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi.” (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

 

“Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie 3 fazy kontrolowane placebo z zastosowaniem bemarituzumabu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią u chorych z dotychczas nieleczonym zaawansowanym rakiem żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego, u których stwierdza się nadekspresję FGFR2b.” (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Translate »
Skip to content