Realizowane

“Randomizowane badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z belzutifanem (MK-6482) i lenwatynibem (MK-7902), lub MK-1308A w skojarzeniu z lenwatynibem, w porównaniu z połączeniem pembrolizumabu i lenwatynibu, jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC).”

 

“Randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa dodania Apalutamidu do radioterapii i agonisty LHRH u pacjentów z wysokiego ryzyka hormonowrażliwym rakiem prostaty z dodatnim wynikiem badania PSMA-PET, z fazą obserwacji pacjentów z ujemnym wynikiem badania PSMA-PET.”

 

“Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT w porównaniu z placebo w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT u pacjentów z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC).”

 

“Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu   z chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym.”

 

“Badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia dla pacjentów z histologicznie potwierdzonym, miejscowo zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi.”

 

“Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie 3 fazy kontrolowane placebo z zastosowaniem bemarituzumabu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią u chorych z dotychczas nieleczonym zaawansowanym rakiem żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego, u których stwierdza się nadekspresję FGFR2b.”

Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem