Tryb składania skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie oraz ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie uzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

 

Skargi i wnioski mogą być składane do:

 

Radomskie Centrum Onkologii

ul. Uniwersytecka 6a, 26-600 Radom

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@onkologiaradom.pl

faksem pod nr (48) 377 90 29

 

Dyrektor Zarządzający RCO

Dorota Ząbek

termin ustalany indywidualnie po uprzednim umówieniu w sekretariacie Dyrekcji Szpitala

 

Dyrektor Operacyjny RCO

Maria Gawriuczenkow

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.00

 

Dyrektor Medyczny RCO

dr n. med. Maciej Chwaliński

wtorek 9.00-14.00

środa 15.00-16.00

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta RCO

Aneta Paulińska

Wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00

e-mail: a.paulinska@onkologiaradom.pl

Kontakt telefoniczny: 48 377 90 20 wew.124

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@nfz-warszawa.pl

poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /016ndson16/skrytka)

faksem pod nr (22) 582 84 21

 

Delegatura w Radomiu

Piastowska 4, 26-617 Radom

(codziennie od godz. 8.00 do 16.00, a w czwartki do godz. 18.00)
faksem (48) 670 96 01

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

(w poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)

pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl

poprzez ePUAP (Adres skrzynki: ePUAP: /RzPP/skrytka)

faksem pod nr (22) 532 82 30

 

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

800-190-590

(pon. – pt. w godz.: 8.00 – 20.00)

Translate »
Skip to content