PRACOWNIK SOCJALNY

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a zaprasza do rekrutacji na stanowisko Pracownik socjalny.

Kogo potrzebujemy:

 • osoby posiadającej dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub mającej ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna albo w zakresie pracy socjalnej lub
 • posiadającej do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
 • mającej ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub
 • mogącej pochwalić się znajomością obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego lub
 • komunikatywnej, odpowiedzialnej i empatycznej

Kluczowe zadania:

 • dbanie o prawidłową komunikację pomiędzy hospitalizowanym chorym, a innymi podmiotami leczniczymi, instytucjami pomocy społecznej, opiekunami społecznymi
 • wykonywanie rozpoznania warunków socjalno-bytowych pacjentów oraz ich sytuacji po opuszczeniu szpitala
 • udzielanie informacji w zakresie ochrony i obowiązujących procedur prawnych
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • występowanie do ośrodków pomocy społecznej o przyznanie zasiłków stałych, okresowych i celowych
 • zajmowanie się wyszukiwaniem zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno- opiekuńczych, placówek rehabilitacyjnych, domów pomocy społecznej posiadających wolne miejsca lub najszybszy dostęp do świadczeń
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji

Co oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę zatrudnienia
 • rozwój zawodowy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku zdrowia i dużym potencjale
 • pracę w przyjaznej atmosferze z zaangażowanym i profesjonalnym zespołem
 • udział w ciekawych programach edukacyjnych z zakresu ochrony zdrowia
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach

Osoby zainteresowane podjęciem z nami współpracy prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@onkologiaradom.pl wpisując w tytule wiadomości nazwę stanowiska: „PRACOWNIK SOCJALNY”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000”. oraz o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy. 

Kategoria : PracaLuty 15, 2024
Translate »
Skip to content