PET-CT informacje dla lekarzy kierujących

Procedura zapisu na badania PET

 • Wystawienie skierowania (w pełni uzupełnionego z czytelnymi pieczątkami, nr telefonu do Pacjenta, z informacją o lekach jakie przyjmuje pacjent oraz informacjami dotyczącymi cukrzycy) Pobierz skierowanie PET-CT
 • Wysłanie skanu skierowania bądź zdjęcia (czytelnego) na adres: PET@ONKOLOGIARADOM.PL potwierdzenie otrzymania skierowania można potwierdzić dzwoniąc na nr. 48 389-23-04
 • Nastąpi weryfikacja skierowania, a po weryfikacji pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów.
 • Po ustaleniu terminu badania (nie dłuższy niż 2 tyg) pacjent telefonicznie zostanie potwierdzony oraz poinformowany jak ma się przygotować do badania.
 • Zostanie zamówiony Izotop w firmie zewnętrznej (na 24h przed badaniem niema możliwości rezygnacji z badania, kwestia poniesionych kosztów)
 • W dniu badania Pacjent zgłasza się do rejestracji na czczo, z dowodem osobistym oraz swoją dokumentacją medyczną. (na badanie Pacjent zabiera 1 litr niegazowanej wody mineralnej)
 • Po zarejestrowanie Pacjenta, Lekarz Specjalista Medycyny Nuklearnej przeprowadza wywiad lekarski.
 • Pielęgniarka dokonuje pomiaru wagi ciała, pomiar glukozy, zakłada dostęp żylny.
 • Następnie zostaje podany Izotop
 • Pacjent po podaniu Izotopu, 60 min w pomieszczeniu wypoczynkowym oczekuje na badanie, w tym czasie pacjent piję wodę. (jest to czas potrzebny na wbudowanie się izotopu)
 • Po 60 min Pacjent proszony jest na aparat gdzie przeprowadza się 20-to minutowe badania
 • Po badaniu Pacjent kierowany jest do pielęgniarki gdzie usuwa się dostęp żylny, i informuje pacjęta o dalszym postępowaniu.
 • Przez 24h po badaniu Pacjentowi nie wolno kontaktować się z kobietami w ciąży, oraz dziećmi, w domu toaletę spłukujemy 2 razy. (Po okresie 24h uznaje się ze znacznik został wypłukany z organizmu)
 • Wynik dostępny jest wciągu 2h po badaniu.
 • Więcej informacji na temat badania PET można uzyskać pod telefonem 48 389-23-04

 

W związku z wejściem w życie ZARZĄDZENIA Nr 132/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach diagnostyki onkologicznej możliwe jest dosumowanie następujących produktów:

 • 92.061 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych
 • 92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET ) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych

Świadczenia PET w ramach refundacji NFZ mogą być realizowane wyłącznie z pakietem diagnostyki pogłębionej karty DILO.

W przypadku rozpoczęcia diagnostyki pogłębionej lekarz zleca procedury medyczne według ICD-9 w ramach diagnostycznych pakietów onkologicznych zgodnie z  załącznikiem nr 5c do zarządzenia nr 88/2019/DSOZ. Dopiero kolejnym krokiem jest zlecenie badania PET zgodnie z poniższymi kryteriami

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO BADAŃ PET

Choroby nowotworowe

1) pojedynczy guzek płuca o średnicy > 1 cm, w celu różnicowania pomiędzy jego łagodnym i złośliwym charakterem, przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami;

2) niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania (z wyjątkiem raka oskrzelikowo-pęcherzykowego i nowotworów neuroendokrynnych lub rozpoznanych wcześniej przerzutów odległych);

3) niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny resztkowej choroby po indukcyjnej chemioterapii;

4) chłoniak Hodgkina i chłoniaki nie-hodgkinowskie, w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania lub oceny skuteczności chemioterapii lub wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli inne badania obrazowe nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania;

5) rak jelita grubego, w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania lub wczesnego rozpoznania nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń markerów lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych);

6) rak przełyku, w celu oceny zaawansowania przed leczeniem i wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku niejednoznacznych wyników badań obrazowych);

7) ocena patologicznej zmiany budzącej podejrzenie raka zlokalizowanej w trzustce lub w wątrobie, jeżeli rozpoznanie innymi dostępnymi metodami jest niemożliwe;

8) rak piersi, w celu wykluczenia odległych przerzutów, kiedy wyniki innych badań są niejednoznaczne lub w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym;

9) czerniaki z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych, z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych lub z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego;

10) rak jajnika, w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca 125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych);

11) nowotwory nabłonkowe głowy i szyi, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu i w ocenie miejscowo-regionalnego zaawansowania, jeżeli wyniki innych badań są niejednoznaczne;

12) nowotwory złośliwe mózgu, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub dla określenia miejsca biopsji;

13) rak tarczycy, w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu (niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii 131I);

14) podejrzenie przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu nowotworu (preferowany znacznik 18F);

15) planowanie radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki, w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji lub proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

16) nowotwory jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków), w celu oceny ich zasięgu i skuteczności leczenia (w tym obecności resztkowego

guza i rozpoznania nawrotu), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

17) rak gruczołu krokowego i rak nerki, w celu rozpoznania nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu (tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną lub octanem), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

18) mięsaki, w celu oceny skuteczności chemioterapii (po 1–3 kursach, w porównaniu z wyjściowym badaniem) i wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

19) nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), w celu monitorowania odpowiedzi na molekularnie ukierunkowane leczenie;

20) przerzuty o nieznanym punkcie wyjścia, w celu lokalizacji guza pierwotnego, jeżeli nie jest to możliwe przy użyciu innych dostępnych badań.

Choroby układu nerwowego:

1) rozpoznana padaczka lekooporna z planowanym leczeniem operacyjnym.